Hier zijn wij trots op
1. samen leren
2. veiligheid
3. structuur
'Een 
goede basis'
Welkom bij onze school

De missie en visie van De Dagobert:

Onze school is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind. Daarmee bedoelen we onderwijs op maat, maar ook dat een kind zich veilig, geborgen en fijn voelt op school.

We willen in het kader van Passend onderwijs kinderen een kans geven op onze school. We streven naar een goede basis voor alle kinderen, passend bij de onderwijsbehoefte van ieder kind.

Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een aansluitende vorm van vervolg onderwijs. Een goede basis wordt geleverd door veel aandacht te geven aan de kernvakken taal, rekenen en lezen, maar creatieve en sociale vorming, zelfstandigheid en respect voor elkaar vinden we zeker zo belangrijk om kinderen te helpen op te groeien tot verantwoordelijke (wereld)burgers.

leerlingenzorg
schoolgids
kalender
medicatie-verstrekking
Ons team

Op onze school heeft u te maken met een directie, een administratief medewerkster, drie onderwijsassistenten, een IB-er en groepsleerkrachten. Zij kunnen fulltime of parttime werken. Naast het lesgeven in de groepen vervullen sommige groepsleerkrachten ook andere taken binnen het onderwijs. U kunt dan denken aan taken op het gebied van ICT of taken als teamleider. Meer informatie

Schooltijden

maandag 8.30u - 14.00u
dinsdag 8.30u - 14.00u
woensdag 8.30u - 14.00u
donderdag 8.30u - 14.00u
vrijdag 8.30u - 14.00u

Verlof

U kunt verlof voor bijzondere omstandigheden aanvragen voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld voor een huwelijk of begrafenis van familie. Meer informatie

Dit doet u door dit formulier in te vullen.

Nieuwe leerlingen

Voor het inschrijven van uw kind kunt u een afspraak maken voor een nadere kennismaking op school. Tevens krijgt u zo de gelegenheid om de school te bekijken en vragen te stellen. De directeur zal u ook het inschrijfformulier geven.

Meer informatie...
Scholen op de kaart

Op Scholen op de kaart van Vensters staan de gegevens van de school. De school geeft tevens toelichting op die gegevens.

Meer informatie...
Medezeggenschapsraad

Inspraak van ouders en leraren is een wettelijk recht. Binnen de school is er dan ook een Medezeggenschapsraad (vergelijkbaar met een ondernemingsraad binnen een bedrijf), bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Meer informatie...
Oudervereniging

Naast de reguliere lessen op school, vinden er ook allerlei activiteiten plaats die net zo belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onze kinderen en bijdragen aan het plezier dat kinderen, maar ook ouders en leerkrachten, beleven aan school.

Meer informatie...
Vertrouwenspersoon

In een veilige school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie, pestgedrag en agressiviteit. Is dit onverhoopt het geval en kan of wil het slachtoffer of diens ouders/verzorgers niet bij de groepsleerkracht terecht, dan kan er contact opgenomen worden met de hiervoor aanwezige én opgeleide contactpersonen van de school.

Meer informatie...

Externe partners

Wij werken samen met: 

privacy protocol
klachten-regeling
sociaal veiligheids-beleid
sponsorbeleid